تعرفه خدمات

فالور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20
فالور تمام ایرانی اینستاگرام (سرور 1)
18,000 50 / 500000 جزییات خرید
22
فالور نیمه ایرانی اینستاگرام (سرور 2)
17,000 50 / 500000 جزییات خرید
23
فالور نیمه ایرانی پر سرعت اینستاگرام (سرور 3)
20,000 500 / 500000 جزییات خرید

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
11
لایک تمام ایرانی اینستاگرام (سرور 1) (مخصوص پست معمولی)
5,000 50 / 500000 جزییات خرید
12
لایک تمام ایرانی اینستاگرام (سرور 1) ( مخصوص پست IGTV)
5,000 50 / 500000 جزییات خرید
15
لایک نیمه ایرانی اینستاگرام (سرور 2) (پست معمولی و IGTV)
12,000 50 / 500000 جزییات خرید

بازدید ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
30
بازدید اینستاگرام (سرعت متوسط)
1,000 250 / 5000000 جزییات خرید
31
بازدید ایرانی پر سرعت اینستاگرام (مخصوص پست های معمولی)
1,000 1000 / 5000000 جزییات خرید
32
بازدید ایرانی پر سرعت اینستاگرام (مخصوص پست های IGTV)
1,000 1000 / 5000000 جزییات خرید

بازدید استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
40
بازدید استوری پر سرعت اینستاگرام
2,000 100 / 200000 جزییات خرید

ذخیره پست اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
50
ذخیره پست پر سرعت اینستاگرام
1,000 100 / 25000 جزییات خرید