تعرفه خدمات

فالور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20
فالور تمام ایرانی اینستاگرام (سرور 1) (سرعت 500 الی 2 کا در روز)
20,000 100 / 500000 جزییات خرید
21
فالور تمام ایرانی VIP اینستاگرام (سرور 1) (سرعت 500 الی 5 کا در روز)
30,000 500 / 500000 جزییات خرید
22
فالور نیمه ایرانی اینستاگرام (سرور 2) (سرعت 2 الی 15 کا در روز)
20,000 100 / 500000 جزییات خرید
23
فالور نیمه ایرانی فوق سریع اینستاگرام (سرور 3) (سرعت 10 الی 50 کا در روز)
30,000 500 / 500000 جزییات خرید

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
11
لایک تمام ایرانی اینستاگرام (سرور 1) (سرعت 500 الی 2 کا در روز)
5,000 50 / 500000 جزییات خرید
13
لایک ایرانی VIP اینستاگرام (سرور 1) (سرعت 500 الی 5 کا در روز)
9,000 50 / 500000 جزییات خرید
15
لایک نیمه ایرانی اینستاگرام (سرور 2) (پست + IGTV + Reels)
7,000 50 / 500000 جزییات خرید

بازدید ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
30
بازدید فوق سریع اینستاگرام (پست + IGTV + Reels)
0 100 / 500000 جزییات خرید

بازدید استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
40
بازدید استوری فوق سریع اینستاگرام
3,000 100 / 500000 جزییات خرید

ذخیره پست اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
50
ذخیره پست فوق سریع اینستاگرام
1,000 100 / 500000 جزییات خرید